2007/Jun/01

คุณธรรมและจริยธรรม

ปัจจุบันมักจะได้ยินคำกล่าวกันเสมอๆ ถึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้น จึงขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมให้กับสมาชิกทั้งหลายได้รับทราบเพื่อพิจารณา และหากนำไปประพฤติปฏิบัติตามที่น่าจะเกิดประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย

คำว่า คุณธรรม ตามความหมายในพจนานุกรม หมายถึง สภาพของคุณงามความดี ส่วนคำว่า จริยธรรม ตามความหมายแยกออกเป็น 2 คำคือ จริย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติ และ ธรรม หมายถึง คุณความดี ความจริง ความถูกต้อง,กฎ,กฎเกณฑ์,กฎหมาย หลักคำสอนในศาสนาหากจะสรุปรวมทั้งคุณธรรม และจริยธรรม ตามความเข้าใจของผู้เรียบเรียงคงหมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี ทั้งกาย วาจา และใจ ดังนั้นเมื่อมีการกล่าวถึงคำว่าคุณธรรมก็มักจะกล่าวถึงคำว่าจริยธรรมรวมกันไปด้วย

ในเรื่องของคุณธรรม และจริยธรรม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ หลักราชการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการที่สำคัญยิ่งสำหรับให้ข้าราชการพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ 10 ประการ มีใจความสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. ความสามารถ หมายถึง ความชำนาญในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้เป็นผลสำเร็จได้ดียิ่งกว่าผู้มีโอกาสเท่าๆกัน

2. ความเพียร หมายถึง ความกล้าหาญไม่ย่อท้อต่อความลำบาก และบากบั่นเพื่อจะข้ามความขัดข้องให้จงได้โดยใช้ความวิริยภาพมิได้ลดหย่อน

3. ความมีไหวพริบ หมายถึง รู้จักสังเกตเห็นโดยไม่ต้องมีใครเตือนว่า เมื่อมีเหตุเช่นนั้นจะต้องปฏิบัติการอย่างนั้น เพื่อให้บังเกิดผลดีที่สุดแก่กิจการทั่วไปและรีบทำการอันเห็นควรนั้นโดยฉับพลัน

4. ความรู้เท่าถึงการณ์ หมายถึง รู้จักปฏิบัติการอย่างไรจึงจะเหมาะสมแก่เวลา และอย่างไรที่ได้รับเหตุผลสมถึงจะเป็นประโยชน์ที่สุด

5. ความซื่อตรงต่อหน้าที่ หมายถึง ตั้งใจกระทำกิจการซึ่งได้รับมอบให้เป็นหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

6. ความซื่อตรงต่อคนทั่วไป หมายถึง ให้ประพฤติซื่อตรงต่อคนทั่วไป รักษาตนให้เป็นคนที่เขาทั้งหลายจะเชื่อถือได้

7. ความรู้จักนิสัยคน ข้อนี้เป็นข้อสำคัญสำหรับผู้มีหน้าที่ติดต่อกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อย

8. ความรู้จักผ่อนผัน หมายความว่า ต้องเป็นผู้ที่รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวว่าเมื่อใดควรตัดขาดและเมื่อใดควรโอนอ่อนหรือผ่อนผันกันได้ มิใช่แต่จะยึดถือหลักเกณฑ์หรือระเบียบอย่างเดียว ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสีย ควรจะยืดหยุ่นได้

9. ความมีหลักฐาน ข้อนี้ประกอบด้วยหลักสำคัญ 3 ประการ คือ มีบ้านอยู่เป็นที่เป็นทางมีครอบครัวอันมั่นคงและตั้งตนไว้ในที่ชอบ

10. ความจงรักภักดี หมายความว่า ยอมเสียสละเพื่อประโยชน์แห่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระราชทานคุณธรรม 4 ประการ แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี มีข้อความดังนี้

ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อส่วนใหญ่ของบ้านเมืองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม

ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีนั้น

ประการที่สาม คือ ความอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด

ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

คุณธรรม 4 ประการ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้วจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์

นอกจากนี้จะขอนำคุณธรรมของคนที่เป็นผู้นำ 8 ประการ มากล่าวไว้ เพื่อให้คนที่เป็นผู้นำและคนที่ต้องการจะเป็นผู้นำ ได้นำไปศึกษาและนำไปประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่ตนต่อไป

ประการที่ 1 ความอดทน หมายถึง การห้ามจิตใจ เมื่อได้พบกับเหตุการณ์อันจะก่อให้เกิดเรื่องหรือแสดงกิริยาไม่ดีออกมา ต้องมีความอดทน ไม่หุนหันพันแล่น เช่น อดทนต่อความยากลำบากในขณะที่ทำการงาน ไม่เห็นแก่ความหนาว ความร้อน เช้าสายบ่ายค่ำ อดทนต่อความเจ็บใจ ในเมื่อคนอื่นทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจให้แก่ตน ไม่ด่วนโมโหโกรธา

ประการที่ 2 ความเป็นนักสู้ หมายถึง เป็นผู้เข้มแข็ง กล้าหาญ หนักเอาเบาสู้ มุ่งความสำเร็จกิจการงานเป็นที่ตั้ง ไม่หลงคำยอ ไม่ท้อคำติ มุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆ ปฏิบัติงานทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมาย

ประการที่ 3 ความเป็นผู้ตื่น หมายถึง เป็นคนตื่นตัว ว่องไวต่อปัญหาตลอดเวลา มีความคิดก้าวหน้า ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดยืดหยุ่น รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถที่จะนำความคิดออกมาใช้ให้ทันต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า

ประการที่ 4 ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง มีความวิริยะอุตสาหะ มีความจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เป็นทาสของความเกียจคร้าน มีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา

ประการที่ 5 เมตตากรุณา หมายถึง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล โอบอ้อมอารีในลักษณะสงเคราะห์ อนุเคราะห์ หรือบูชาคุณความดี แล้วแต่เวลา สถานที่และบุคคล มีความรักและความหวังดีเป็นที่ตั้ง

ประการที่ 6 ความยุติธรรม หมายถึง มีความเที่ยงธรรม เสมอภาคในคนทุกประเภท ไม่แบ่งแยกพวกเขาพวกเรา ไม่มีอคติ คือ ความลำเอียง ซึ่งความลำเอียงนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ 4 อย่างคือ ลำเอียงเพราะความรัก ลำเอียงเพราะความโกรธ ลำเอียงเพราะความกลัว และลำเอียงเพราะความหลง การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งก็พิจารณาจากความรู้ ความสามารถและคุณธรรมความดี ผู้นำที่ปฏิบัติได้ดังนี้ ย่อมเป็นที่รักของหมู่ชน ได้คนที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมความดี มาเป็นบริวารอยู่เสมอ

ประการที่ 7 การหมั่นตรวจตรากิจการงาน หมายถึง การสอดส่องดูแลการงานอยู่เสมอ เมื่อพบข้อบกพร่องก็รีบแก้ไข อย่าปล่อยไว้จะลำบากในการแก้ไข และตรวจตราดูลำดับความสำคัญก็ควรทำงานนั้นก่อน งานไหนควรทำเอง งานไหนควรแบ่งมอบหมายให้คนอื่นรับผิดชอบ รวมทั้งต้องรู้จักแบ่งงานให้ถูกกับคนด้วย คนที่มีความรู้ ถนัดสามารถในเรื่องไหน ก็มอบหมายเรื่องนั้นให้ทำ

ประการที่ 8 ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง มีความซื่อตรง มั่นคงอยู่ในศีลธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น มีความสุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจ

ดังนั้น คนที่เป็นผู้นำ จึงมีความสำคัญ เพราะเรียกได้ว่าเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นด้วย สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้นำ ถ้าประพฤติไม่เป็นธรรม คนทั้งหมดก็ทำตามอย่าง ประเทศชาติเดือดร้อน แต่ถ้าประพฤติเป็นธรรม คนทั้งหมดก็ประพฤติตามอย่างบ้าง ประเทศชาติก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เปรียบเสมือนกับฝูงโคที่กำลังข้ามฟาก ถ้าโคจ่าฝูงนำไปคดโคทั้งหมดก็เดินคดเคี้ยวตาม หากโคจ่าฝูงนำไปตรง โคทั้งหมดก็ไปตรง ฉะนั้น

จากคู่มือการจัดมาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรม ของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

สำนักงาน ก.พ.และจากเว็ปไซด์

เรียบเรียงโดย พ.ท.อุดม สนสายันต์

หัวหน้าสมาชิก กฌป.สก.ทบ.

ชื่อ: 
เว็บไซต์: 
คอมเมนต์:


smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????


ฟรีสัมมนา ‘เคล็ดลับพัฒนา 3Q - เชาวน์ปัญญา อารมณ์ คุณธรรม’ ลูกน้อย + workshop


กลับมาอีกครั้งกับสาระและกิจกรรมดีๆสำหรับครอบครัวในงาน RAIS Family Village: Seminar & Workshop ’08 อาทิตย์ที่ 27 เม.ย. 51/ 9.30 - 13.00 น. ณ ร.ร.นานาชาติแอ็ดเวนต์รามคำแหง (ซ.รามคำแหง 119)
ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ เสวนาในหัวข้อ ‘เคล็ดลับพัฒนา 3Q ลูกน้อย - เชาวน์ปัญญา อารมณ์ คุณธรรม’ โดยจิตแพทย์เด็กชื่อดัง / Workshop สำหรับคุณแม่และคุณหนูๆ / ฟังเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญเรื่อง ‘เรียนอย่างไรให้เก่งทั้ง 2 ภาษา’ / เกมส์ / การแสดง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมนี้เปิดกว้างสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรอายุระหว่าง 0-11 ปี

*รับจำนวนจำกัด! สำรองที่นั่ง 50 ท่านแรกรับ Gift Set จากผู้สนับสนุนใจดี
*มีอาหารว่าง...ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมงาน!

สำรองที่นั่ง: คุณปุ๊ก / คุณโอ๋ โทร. 02-3700316-7 ต่อ 117, 107
มือถือ 086-9953285, 089-4521679
www.rais.ac.th
#1  by  rais (203.130.134.100) At 2008-04-08 08:36, 
#2  by  ธนบัตร (118.175.157.169) At 2009-01-19 15:06, 
ทำงานได้ยอดเยี่ยมมากคะเป็นประโยชนืแก่คนหลายคน
#3  by  fabulous At 2009-01-22 15:10, 
ขอบคุณนะ ที่เป็นตัวอย่างให้big smile
#4  by  เด็กอยากเขียนเรียงความเป็น (125.26.72.93) At 2009-08-16 20:21, 
ขอบคุณมากครับbig smile
#5  by   (61.90.27.182) At 2009-08-23 20:04, 
เเระพถรดทืนะ
#6  by   (119.42.96.66) At 2009-08-28 09:17, 
ผมรักคุณ
#7  by   (119.42.96.66) At 2009-08-28 09:18, 
#8  by   (58.8.102.170) At 2009-09-14 18:49, 
big smile open-mounthed smile confused smile sad smile
#9  by  ฑฎธฎฏ (124.157.228.112) At 2009-09-16 09:12, 
อ่านแล้วได้ความรู้
เพราะเป็นเหมือนแนวข้อสอบ
#10  by   (58.9.22.225) At 2009-09-27 12:32, 
รักพี่บิวที่สุด
#11  by  ยีนส์นี่ (180.183.176.9) At 2009-11-27 17:06, 
222
#12  by   (115.67.228.235) At 2009-11-28 16:25, 
อ่านแล้วก็นำไปคิด wink surprised smile confused smile
#13  by  แป้ง (113.53.58.211) At 2010-02-08 14:24, 
ดีมากกกกกกกกกกกกกกก
#14  by  007 (125.27.2.6) At 2010-02-17 11:20, 
ดีมากกกกกกกกกกกกกกก
confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile
#15  by  007 (125.27.2.6) At 2010-02-17 11:21, 
ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ embarrassed embarrassed cry cry cry open-mounthed smile open-mounthed smile
#16  by  สุดหล่อ (117.47.244.224) At 2010-03-06 15:16, 
sad smile sad smile angry smile embarrassed
#17  by   (61.19.45.171) At 2010-05-18 15:34, 
้ี้ีเเัเดัะดเะุ
#18  by   (61.19.45.171) At 2010-05-18 15:35, 
สุดขั้ว cry
#19  by  เด็กเทพ (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:15, 
big smile big smile big smile big smile big smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile confused smile confused smile confused smile sad smile sad smile question question question tongue tongue tongue embarrassed embarrassed
#20  by  ร้ยเนเ (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:17, 
แกะแ3+6ดอะ+กแ65อ+เ5ก+พั5แ+01เ+963.6+question question question
สุดขั้วไปเลยcry
#22  by  สึนะ (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:19, 
big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry
#23  by  หนึ่ง (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:19, 
ฟลุ๊คชอบอิ้งโว้ยยยยยยยยยยยยย
#24  by  ฟลุ๊คชอบอิ้ง (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:20, 
รกพหรกconfused smile
#25  by  กรราก (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:22, 
กดฟิ
#26  by  ปดิ (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:22, 
ม่ายรุก
ขจา

ทพำ
#27  by  ใครว่ะ (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:23, 
ม่ายรุก
ขจา

ทพำ
#28  by  ใครว่ะ (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:23, 
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!มากembarrassedsad smile
#29  by  L (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:23, 
555+
#30  by  ฟลุ๊ค (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:24, 
sad smile มุก รัก พี
#31  by  mmm (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:24, 
กรูไม่มีแฟนโว้ยยยยยยยย
#32  by  งงง (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:24, 
big smile open-mounthed smile
#33  by   (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:26, 
เกลียดพี่บิวที่สุด
#34  by  ยีนส์นี่ (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:26, 
ฟลุ๊คชอบอิ้งค์โว้ยยยยยยยยยยยยย
#35  by  ฟลุ๊ค (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:27, 
งี่เง่า = =!

คอมคุณณสำหรับคำตอบวิชาคอมน้ะก้ะ =..=//

#36  by  บลา (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:29, 
ฟลุ๊คชอบเอื้อยโว้ยยยยยยยยยยยยย
#37  by  ฟลุ๊ค (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:29, 
หวาย ร๊ากปาล์ที่สุด
#38  by  555+ (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:30, 
หนึ่งชอบแพรรรรรรรรรร

แต่แพรมีแฟนแล้วววววววquestion question question question question
#39  by  คน (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:30, 
หนึ่งอกหัก แพรไม่รัก แพรไม่แคร์ TT^TT
#40  by  หนึ่ง (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:30, 
มายน์รักตองงsad smile
#41  by   (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:30, 
oooooooooooooooo
#42  by  jay (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:30, 
#43  by  แ อ (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:31, 
งง
#44  by  งง (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:31, 
Gam Love Ford
#45  by  44 (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:32, 
หนึ่งบ้างี้เง่า

ชอบแพรแต่ไม่มีคนรักกกกกก question
#46  by  สมน้ำหน้า (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:32, 
big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry อีเเก่
#47  by  lkgjkfh (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:33, 
ไอกรอบเเมน
#48  by  อุ้ม (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:34, 
555+
ไม่น่าเชื่อconfused smile confused smile
#49  by  ฟลุ๊ค (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:34, 
ใครรักกันบอกกรูด้วย.....ใจวะ.
#50  by  เด็กเทพมากมาย (117.121.208.2) At 2010-06-07 14:34, 

<< Home